زیبایی ایتالیایی والریا ویسکانتی در زمین های خصوصی کوس تنگ متحرک اسیر شد

Views: 528
زیبایی Velria Visconti تصمیم گرفت یک پیک نیک تهیه کند و در مورد آن پاکسازی کوس تنگ متحرک خوبی داشت. اما او نمی دانست که این یک زمین خصوصی است و خیلی زود صاحبخانه ظاهر شد. این مرد خواستار پرداخت کاربری زمین بود ، اما والریا پولی نداشت و مجبور به پرداخت در نوع بود.