وقتی رئیس خارج از مکان است ، می توانید راز عكس كير وكون را لعنت کنید

Views: 76
مشتری به شرکت آمد اما رئیس وجود نداشت. وی سپس از دبیر دعوت کرد تا کمی تفریح ​​کند. او با خوشحالی موافقت کرد. در ابتدا او عكس كير وكون به او اجازه خورد. سپس او میز وزیر را پاره كرد. مقعد. زاتل مجدداً دست و پا کرد و روی صورتش تقدیر کرد.