یک معشوقه سخت و یک برده مستضعف سکس متحرک سیاوش دلسوز

Views: 54
عوضی موهای قرمز دوست دارد تسلط یابد. و برده او رفتار بدی داشت و باید مجازات شود. و تمام هوی و هوس او را برآورده می کند ، قبل از او خزیده ، کفش هایش را لیسیده و همه توهین ها را به طرز مشکوک تسلیم می کند و دستورات را دنبال می کند. و فقط خانم معشوقه تصمیم سکس متحرک سیاوش دلسوز می گیرد او را نگه دارد یا او را ترک کند ، او راضی است که تحقیر او را تحمل کند ، او حتی از زمانی که وی را فشار می دهد شلاق و پاشنه پا را بر روی آلت و بیضه او فشار می آورد ، او را می خواهد ، و آنها را روی زمین لکه دار می کند. آرزوهای او هیچ سیلی به صورت نمی زند و یا تف نمی کند.