صدای یک عضو مصنوعی را نمی توان با صدای واقعی صدای واقعی مقایسه کس وکیر متحرک کرد

Views: 52
آبونی با یک قلم مصنوعی بزرگ مشکی ، آن را لیس می زند و به سمت نوک سینه ها سوق می دهد. او خوشحال خواهد شد کس وکیر متحرک که او را در بیدمشک خود قرار داد ، اما یک عضو واقعی سفید پوست ظاهر می شود ، دهان و گربه شیرین سیاه را پر می کند.