تالی دوا کیرکوس متحرک با دیک سیاه بزرگ

Views: 27
هنگامی که تالی دوا در آشپزخانه شام ​​را آماده می کرد ، شوهرش آمد و به او گفت که برای یک سفر کاری کوتاه در حال عزیمت است. به محض اینکه از بین رفت ، پس از مدتی ، تالی رویای دلپذیر خود را برآورده کرد ، او با یک خروس بزرگ به خانه مرد سیاهپوست فراخواند. هنگامی که او را لمس کرد ، به چشمان خود اعتقادی نداشت که چنین عضوی می تواند در طبیعت باشد. در ابتدا ، او به سادگی بازوهای خود را به دور خود می چرخاند و سعی کیرکوس متحرک می کند بفهمد چند اینچ است. سپس با پایین آمدن خود به کف ، چوب را در دهانش می گیرد ، اما معلوم می شود که او فقط باید نیمی از آن را بلعید. وقتی این دستگاه جنسی با یک عضو عظیم به درون عمه او غوطه می رود ، تالی ارگاسم منحصر به فرد می یابد.