رنه رولت تسلیم ناجی عکسهای کوسوکون شد

Views: 104
رنه رول کوچک در پارکینگ راه می عکسهای کوسوکون رود و توسط یک سارقین در اینجا مورد حمله قرار می گیرد. وقتی آن مرد با کیفش فرار کرد ، مجبور شد به نوعی به خانه برسد و درست در آن زمان مردی ظاهر شد که موافقت کرد آن را انتخاب کند. اما او برای سرقت پولش چه باید بپردازد.