دلسردی قدیمی تر کس وکیر متحرک و رویاهای او

Views: 36
انگشت های سیاه و سفید Budak موهای خاکستری بر زیبایی در مجله. و خیالات از واقعیت قابل تشخیص نیستند. علی رغم موهای خاکستری ، او موفق است زن را لعنتی کند ، نه یک. غرفه سیاه ، به کس وکیر متحرک نوبه خود ، دو اتاق جوجه در اتاق های مختلف دارد و در نهایت با یک مجله به پایان می رسد و آنها مشتاقانه لیس خود را از دست می دهند.