اشلی آدامز کیرکوس متحرک در اعماق حفر کرد

Views: 302
یک همسایه جراح پلاستیک قرار ملاقات با وی را در خانه خود ترتیب داد. چگونه او نمی تواند نوعی گربه شخص دیگر را با ریش حتی سریع ترش نوازش کند. پزشک فاقد زمان کیرکوس متحرک ورود به اتاق ، فوراً بیمار را وادار کرد که برای معاینه پزشکی نهایی نوار بگیرد. و بیمار نیز یک چیز کوچک بسیار داغ بود. وقتی از ساحل بازگشت ، بلافاصله تصمیم گرفت که با یک پزشک جوان جدا شود. کودک با استفاده از دارویی که مورد نیاز او بود ، مدت طولانی مراحل پزشک را به خاطر آورد.