ناتسومی میتسو در ورودی یک عکسای کیرتوکس دمنده رشد کرد

Views: 331
آن مرد به یک جوان ژاپنی ناتسومی میتسو نزدیک شد و پیشنهاد داد که با او عکسای کیرتوکس به کوچه بروید. البته او پیشنهاد کرد که نه تنها با او برود ، بلکه برای پول نیز پرداخت کنید. در آنجا ، او از او خواست كه سینه و گربه خود را نشان دهد و سپس از وی سیگار كشید. ماتسومی در ابتدا امتناع کرد ، اما سرانجام موافقت کرد.