تقدیر پر از شانل پرستون تصاویر متحرک کوس لیسی

Views: 4154
شانل پریستون و دوست پسرش از تصاویر متحرک کوس لیسی میهمانان خود برگشتند و در رختخواب افتادند. در آن لحظه جرقه ای گذشت و آنها احساس هیجان شدید را حس کردند. یک عضله ملایم جایگزین سواره سواری شد و پسرک آن را با سرطان لعاب داد و صورت و سینه را تقدیر کرد.